Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Bivanje v starosti

Boštjan Kerbler, Maša Filipovič Hrast, Richard SendiZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije - 2020Prelistaj ali prenesi PDF


Kratka predstavitev


Glede na demografsko stanje in projekcije staranja prebivalstva je eno od ključnih vprašanj v naši družbi, kako zagotoviti kakovostno bivanje v starosti. To vprašanje se nanaša na primerna stanovanja in tudi na širše bivalno okolje. Ustrezno stanovanje in okolica namreč opredeljujeta možnosti starejših ljudi, da ohranjajo samostojnost in se dejavno vključujejo v življenje skupnosti. To jim omogoča, da uresničijo svojo zmožnost za ohranjanje dobrega fizičnega in duševnega zdravja, hkrati pa so jim s tem zagotovljeni ustrezna zaščita, varnost in skrb. Starejšim ljudem mora biti kar najbolj omogočeno, da kot neločljiv sestavni del družbene skupnosti živijo polno, zdravo, varno in zadovoljno življenje. Zaradi pomembnosti stanovanja in bivalnega okolja za starejšega človeka je v knjigi predstavljen obsežen in podroben pregled različnih vidikov bivanja starejših ljudi v Sloveniji, in sicer stanovanjske razmere starejših ljudi, navezanost na dom in zadovoljstvo z njim, oskrba in pomoč pri bivanju, preureditve stanovanj za bivanje v starosti, selitve in različne oblike stanovanjske oskrbe in finančni vidike bivanja starejših ljudi. Knjiga ni pomembna le za seznanitev s stanjem glede bivanja starejših ljudi pri nas, ampak so v njej predstavljene tudi rešitve in priporočila za uspešen razvoj novih storitev, mehanizmov in politik, pomembnih za dvig kakovosti bivanja v starosti. Knjigo priporočamo vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s problematiko staranja prebivalstva, odločevalcem na vseh ravneh odločanja in vsem posameznikom, ki bi se radi seznanili z navadami, potrebami in željami starejših ljudi glede bivanja.


Avtorji poglavij Boštjan Kerbler, Maša Filipovič Hrast, Richard Sendi
Finančni vir Znanstvena monografija je bila izdana v okviru projektov Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji (J5-6824) in Model za staranje starejših v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (J5-8243), ki ju je iz državnega proračuna financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Kolofon
Boštjan Kerbler, Maša Filipovič Hrast, Richard Sendi
Bivanje v starosti
 
 
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Za založnika: Igor Bizjak, direktor
Zbirka: Urbani izziv − publikacije
 
Recenzenta: prof. dr. Bojan Grum in izr. prof. dr. Vesna Dolničar
Redakcija: Boštjan Kerbler
Lektoriranje, oblikovanje, prelom in tisk: Itagraf d. o. o.
Naklada: 50 izvodov
 
Ljubljana, 2020
Prvi natis
 
 
© Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Vse pravice pridržane
 
 
V okviru določil zakona o avtorskih pravicah je to knjigo in njene dele brez pisnega dovoljenja založbe prepovedano fotokopirati, shranjevati v elektronski obliki, ponatiskovati, na druge načine reproducirati in predelovati, javno objavljati in distribuirati.
 
 
Znanstvena monografija je bila izdana v okviru projektov Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji (J5-6824) in Model za staranje starejših v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (J5-8243), ki ju je iz državnega proračuna financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
 
 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
728-053.9(035)
 
KERBLER, Boštjan Kefo
    Bivanje v starosti / Boštjan Kerbler, Maša Filipovič Hrast, Richard Sendi. - 1. natis. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2020. - (Zbirka Urbani izziv : publikacije)
 
ISBN 978-961-6390-61-3
1. Filipovič Hrast, Maša, 1977- 2. Sendi, Richard
COBISS.SI-ID 43285763

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top