Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Ven za zdravje: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga

mag. Ina Šuklje Erjavec, Jana KozamernikZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije - 2019Prelistaj ali prenesi PDF

Kratka predstavitev


Priročnik je zaključno gradivo programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva (VEN ZA ZDRAVJE), ki ga je je v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za obdobje 2017—2019 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje v okviru prizadevanj »Dober tek Slovenija« za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Gre za prvi slovenski celostni pristop povezovanja področij prostorskega načrtovanja in javnega zdravja, ki posebno skrb namenja ustvarjanju okolja, ki spodbuja telesno dejavnost za vse skupine prebivalstva. Njegov namen je utemeljiti pomen in možnosti povezovanja vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstaviti relevantne vidike načrtovanja ustreznih in privlačnih okolij za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij. Priročnik obsega celovit pregled obravnavane tematike, od oblikovane vizije v dokumentih in resolucijah do izsledkov raziskav o zdravju prebivalstva v povezavi s telesno dejavnostjo in zelenimi površinami, o potrebah ljudi in vrstah telesne dejavnosti, ki so ključne za ohranjanje zdravja, o zelenih površinah mest in naselij, njihovi pojavnosti in funkcijah ter njihovem načrtovanju za doseganje ustrezne kakovosti. Poseben poudarek je na priporočilih za zagotavljanje kakovosti načrtovanja zelenih površin za strokovnjake na področju načrtovanja prostora in za občine.
 


Kolofon
VEN ZA ZDRAVJE: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga
© Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Projektna skupina: mag. Ina Šuklje Erjavec (vodja projekta),
Jana Kozamernik, dr. Vita Žlender, dr. Matej Nikšič, dr. Luka Mladenovič,
dr. Vlasta Vodeb, Nina Goršič, Živa Ravnikar, mag. Biba Tominc,
Eki Schweiger (zunanja sodelavka)

Zahvaljujemo se Tanji Štajdohar in njenim sodelavcem z Občine Kočevje.

Naročnik: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2,
1000 Ljubljana, www.uirs.si
 
Za založnika: Igor Bizjak, direktor

Zbirka: Urbani izziv – publikacije
 
Urednici: mag. Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik
 
Avtorji: mag. Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik, dr. Vita Žlender
 
Soavtorji posameznih vsebin: dr. Matej Nikšič, dr. Luka Mladenovič,
dr. Vlasta Vodeb, Nina Goršič, Živa Ravnikar
 
Recenzentki: viš. pred. Andrea Backović Juričan, Tjaša Knific, Nacionalni
inštitut za javno zdravje
 
Lektorica: Nataša Purkat, Lektor’ca
 
Tehnična urednica: Nina Goršič
 
Fotografija na naslovnici: Peter Žunič Fabjančič
 
Fotografije: Jana Kozamernik, Nina Goršič, Ina Šuklje Erjavec,
Žiga Okorn, Živa Ravnikar, Andrej Hudnik Zaviršek, Zala Simič,
Matej Vranič, Luka Vidic, E-fronta, Lidija Deu, Peter Žunič Fabjančič,
Borut Žigon, Vita Žlender, Luka Mladenovič
 
Ilustracije in sheme: Živa Ravnikar
 
Oblikovanje: Barbara Filipčič in Žiga Okorn: Uvid.si d.o.o.
 
Tisk: Birografika Bori
 
Naklada: 300 izvodov
 
Ljubljana, oktober 2019
 
Publikacija je brezplačna.
 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
711.4:796.035
ŠUKLJE Erjavec, Ina
Ven za zdravje : priročnik za načrtovanje zelenih površin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga /
[avtorji Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik, Vita Žlender ; soavtorji
posameznih tem Matej Nikšič ... [et al.] ; fotografije Jans Kozamernik
... [et al.] ; ilustracije in sheme Živa Ravnikar]. - Ljubljana : Urbanistični
inštitut Republike Slovenije, 2019. - (Zbirka Urbani izziv - publikacije)
 
ISBN 978-961-6390-53-8
1. Gl. stv. nasl. 2. Kozamernik, Jana, 1980- 3. Žlender, Vita
COBISS.SI-ID 302126592
 
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici
v Ljubljani
COBISS.SI-ID=303643136
ISBN 978-961-6390-54-5 (pdf)

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top