Search
en-USsl-SI

Podprite #Transport4Cohesion

Slika: Podprite #Transport4Cohesion
0 5398

Podprite #Transport4Cohesion

Iniciativa v podporo prometni politiki. 

Vabimo vas, da podprete iniciativo za podporo prometni politiki kot prioriteti v programu INTERREG 2021-2027.

Več si lahko preberete na povezavi, kjer iniciativo tudi podprete.

Hvala za podporo!

#Transport4Cohesion

UIRS Connecting Nature

Slika: UIRS Connecting Nature
0 12687

UIRS Connecting Nature

Udeležba projektne skupine na izobraževalnem tečaju Na naravi temelječe rešitve v urbanističnem načrtovanju

Tečaj se je osredotočal predvsem na okoljske vidike, ki vplivajo na kvaliteto bivanja prebivalstva v mestu in na koristi, ki jih prinašajo Na naravi temelječe rešitve (NBS). Predavatelji z različnih raziskovalnih področij so udeležence seznanili o ekoloških vidikih delovanja NBS, vrednotenju njihovih vplivov na ekosistemske storitve in uporabo ključnih načel za načrtovanje NBS.

Zelene strehe, deževni vrtovi, skupnostni vrtovi in zelene stene predstavljajo le nekatere izmed Na naravi temelječih rešitev (NBS), ki so opredeljene kot „ukrepi za zaščito, trajnostno upravljanje in obnovo naravnih ali spremenjenih ekosistemov, obravnavajo družbene izzive na učinkovit in prilagodljiv način in hkrati zagotavljajo kvaliteto bivanja in biotsko raznovrstnost «(Cohen-Shacham idr. 2016: 2).

Na področju raziskav se veliko pozornosti namenja novemu konceptu NBS, vendar pa je implementacija NBS v urbanistično načrtovanje še vedno otežen in kompleksen proces. Zato je bil februarja 2020 na univerzi Trento, izveden izobraževalni tečaj Na naravi temelječe rešitve v urbanističnem načrtovanju. Tečaj je bil organiziran iz strani projekta ReNature in financiran iz Evropskega Raziskovalnega programa programa Obzorje 2020. Dvodnevnega izobraževanja so se udeležili doktorski in post doktorski študentje, raziskovalci, prostorski načrtovalci in zaposleni javnih služb, ki jih zanima implementacija NBS v prostor.

Izobraževanje je vodil dr. Davide Geneletti, profesor za prostorsko načrtovanje na Univerzi v Trentu, specializiran na področju večkriterijskih analiz, ekosistemskih storitev in presoje vplivov projektov, politik v urbanističnem načrtovanju.

Izhodišča izobraževanja

Tečaj se je osredotočal predvsem na okoljske vidike, ki vplivajo na kvaliteto bivanja prebivalstva v mestu in na koristi, ki jih prinašajo NBS. Predavatelji z različnih raziskovalnih področij so udeležence seznanili o ekoloških vidikih delovanja NBS, vrednotenju njihovih vplivov na ekosistemske storitve in uporabo ključnih načel za načrtovanje NBS. Pristop  poučevanja je temeljil na predavanjih, diskusijah in skupinskem delu študijskih primerov. Obravnavana so bila naslednja glavna vprašanja:

• Trenutna razmišljanja in izkušnje v evropskih mestih

• Mestni ekosistemi, njihova biotska raznovrstnost in funkcije

• Kartiranje in ocena storitev mestnih ekosistemov

• Analiza povpraševanja po NBS in potencialnih upravičencih

• Zasnova NBS, ki je namenjena specifičnim potrebam in izzivom mesta

• priložnosti in omejitve za implementacijo NBS v urbanistično načrtovanje.

Razprava je spodbudila vprašanja, ki se nanašajo na izzive in odnose med procesi načrtovanja, odločanja in izvedbe NBS, predvsem iz vidika izboljšanja kakovosti bivanja:

• Kako vemo, da NBS deluje bolje kot druge tehnične rešitve sive infrastrukture in kako dimenzija časa vpliva na trajnost sive infrastrukture v primerjavi z rešitvami NBS?

• Kakšne so posledice NBS za okolico in ali lahko ima tudi NBS negativne učinke, na primer dvig cen nepremičnin v soseski?

• Kako razmišljati o izzivih mest kot rešitvah NBS?

Praktična vaja

Vaja je potekala na terenskem ogledu centra mesta, kjer smo bili udeleženci razporejeni v delovne skupine, znotraj katerih smo analizirali prostor, na podlagi znanja pridobljenega na predavanjih izobraževanja.

Glavni izziv vaje je bilo izbrati 4 od 21 območij, ki jih urbanistični načrt mesta Trento uvršča med območja namenjene mestni preobrazbi. Območja smo analizirali iz vidika izzivov s katerimi se mesto trenutno sooča. Nato smo na izbranih območjih opredelili cone z stanovanjsko rabo in območja s cono z določenim tipom NBS. Odločitev o razmestitvi con in določitvi tipa NBS je variirala med skupinami, saj je navodilo določalo le enakovredno razmestitev poselitve in NBS znotraj celotne površine štirih območij.

Načrtovanje NBS naj bi predstavljal celovit pristop v prostorskem načrtovanju, zato je naša skupina območjem znotraj katerih smo opredelili primarno stanovanjsko rabo vedno vključila tudi NBS.

Na izobraževalnem tečaju so bile NBS opredeljene tudi v okviru ekosistemskih storitev (ES). Pozitivni učinki, ki jih prinašajo načrtovane NBS so bili predvsem naslovljeni z vidika izboljšanja kvalitete bivanja prebivalcev, in so skladni s cilji načrtovanjareševanje izzivov mesta.

ES so bile obravnavane kot izmerjene koristi implementiranih NBS v prostoru, v smislu izboljšane in pridobljene provizije ES iz vidika kvalitete bivanja, npr. omilitev negativnih klimatskih razmer in izboljšanje kvalitete zraka.

Pri skupinskem delu smo udeleženci imeli na voljo že izdelane GIS analize dveh tipov:

• Analize razpoložljivih ES, ki so vključevale ocene območij glede na prostorske značilnosti in njihovo sposobnost zagotavljanja določenih koristi z vidika kvalitete bivanja prebivalstva.

Analize povpraševanja oz. potreb po ES, kjer so bila območja ovrednotena glede na potrebe po izboljšanih okoljskih razmerah in kvaliteti bivanja prebivalstva.

Naša skupina je določila 4 območja, ki smo jih prepoznali kot najbolj problematična z vidika okoljskih izzivov in katera bi istočasno največ prispevala k izboljšanju kvalitete bivanja okoliških prebivalcev. Pri delu smo uporabili sledeče kartirane doprinose in potrebe po NBS mesta Trento:

ES izboljšanje kakovosti zraka oceni posamezna področja glede njihove zmožnosti prispevanja k boljši kakovosti zraka in odstranjevanju trdnih delcev. Analiza vrednoti območja glede na različen tip rastlin (drevesa, trava in grmičevje), njihovo zmožnost čiščenja zraka, ter bližino vira onesnaženja (ceste). Območja povpraševanja po ES so bila opredeljena predvsem kot poselitvena območja v bližini prometnih cest, smiselno pa bi bilo opredeliti tudi območja z visoko vrednostjo onesnaženih delcev, ki jih ljudje uporabljajo za rekreacijo in druženje (npr. javni prostori, pogosto uporabljene poti).

ES Habitat se nanaša na bogastvo območij z rastlinskimi, živalskimi vrstami, ki so pomembne zaradi ekoloških vidikov zagotavljanja biotske raznovrstnosti v mestu. Ekološko modeliranje (Zardo in sod., 2017) je upoštevalo potencialna bogastvo biotske raznovrstnosti, biotska žarišča na območju mesta in ekološko vrednost rečnih ekosistemov.

ES Regulacija klimatskih razmer se nanaša na oceno območij iz vidika zmogljivosti zniževanja temperature v mestu Trento. Vrednotenje je zajemalo delež pokrovnosti območij z  krošnjami dreves in oceno evapotranspiracije (razmerje med pokrovnost z  krošnjami dreves, pokrovnostjo tal in velikost območja). Območja povpraševanja po ES oz. potreb po izboljšanju mikroklimatskih razmer so bila opredeljena urbana območja, ki so izpostavljena visokim temperaturam in jih naseljujejo občutljivejše skupine prebivalcev (npr. otroci in starostniki).

ES Oskrba s hrano se nanaša na oceno ustreznosti območja glede na trenutno stopnjo proizvodnje hrane in morfološko ustreznost izvajanja kmetijske dejavnosti (naklona, prst in nadmorska višina). Analiza je prikazala tudi območja povpraševanja po ES oskrbe hrane, kjer so bila območja analizirana glede na razdaljo stanovanjskih območji brez zasebnega vrta in razdaljo do skupnostnih vrtov.

ES zmanjševanje hrupa ocenjuje sposobnost vegetacijskih barier za absorpcijo hrupa prometa in možnost zmanjšanja hrupa za stanovanjske stavbe v bližini. Območja povpraševanja po ES so bila opredeljena kot  stanovanjska območja v bližini cest in železnic (nad 65 dB), vendar bi bilo smiselno vključiti tudi druga območja kot npr. območja bolnišnic, izobraževanja in rekreacije.

ES Rekreacija opredeljuje območija glede na možnosti izvajanja rekreacije. Ovrednotenje potencialnih območjij je izhajalo iz strukturnih lastnosti območja in možnosti opredelitve območja kot NBS. Upoštevana je bila tudi stopnja dostopnosti in infrastrukturna urejenost (npr. urejene kolesarske steze in možnost parkiranja).  Območja povpraševanja po ES so bila opredeljena kot stanovanjska območja, ocena pa je variirala glede na razdaljo 300-ih metrov (5min hoje) do kakovostne rekreacijske površine.

ES Zmanjševanje odtekanja meteorne vode ovrednoti območja zglede na zmožnost infiltracije in zadrževanja meteorne vode, s čimer se zmanjša količina odtoka, ki vstopa v kanalizacijski sitem.

Ocenjevanje območij z indikatorji kakovosti življenja, ki bi se navezovali na socialno dimenzijo doprinosv NBS (npr. socialna kohezija, zadovoljevanje različnih potreb različnih tipov uporabnikov) pri omenjenih analizah niso bili zajeti, vendar so seveda pomemben vidik v procesu načrtovanja NBS.

Primer analize ES Regulacija klimatskih razmer, kjer je kartirana provizija NBS doprinosov v iz vidika hladitvene zmožnosti območij:

Prednost metode se kaže v razumevanju NBS kot vrsta rešitev z različnimi prostorskimi komponentami in različnimi vplivi na okolje in kvaliteto bivanja prebivalcev. Sedanje prakse prostorskega načrtovanja pogosto obravnavajo zelenje v mestu samo s strukturnega vidika ali glede specifičnih funkcij (npr. rekreacija), medtem ko koncept NBS obravnava naravo predvsem iz njenih procesov, kar lahko zagotovlja prijetne mikroklimatske razmere v mestu.

Nadaljnja razprava in dileme

Čeprav sta NBS in ekosistemskie storitve (ES) razmeroma nova koncepta in je večina raziskav še daleč od implementacije znanja v prostor, Geneletti (2011) priznava potencial vrednotenja ES iz vidika izboljšanja kakovosti procesov načrtovanja in odločanja.

Cortinovis in Geneletti (2018) zgoraj opisano metodo vrednotenja območij nadgradita, zato se zdi pomembno prikazati njeno uporabnost v kontekstu urbanističnega načrtovanja:

Čeprav se ES na področju raziskovanja in političnih dejavnosti pogosto med seboj ne povezujejo, znanje o ES lahko vstopa v postopek odločanja po več poteh, od ozaveščanja deležnikov do oblikovanja določenih odločitev (Posner in sod., 2016, Geneletti idr.). Med potmi, ki jih je opisali Posner et al. (2016) sledeči primer prikazuje, kako uporabiti znanje ES za ustvarjanje določenih ukrepov in doseganje rezultatov. Primer prikazuje oceno hladilnega učinka mestne zelene infrastrukture v mestu Trento in možnosti rekreacije za njene prebivalce. Analizirani podatki so bili uporabljeni kot izhodišče za določitev potencialnih koristi, ki jih prinaša regeneracija degradiranega območja (Geneletti idr., 2019).

Primer prikazuje primerjavo med obstoječimi značilnostmi območja in scenarijem načrtovanja novega mestnega parka. Novi prostorski predlog prikazuje polmer 300-ih metrov, ki bi prebivalcem omogočil ustrezno razdaljo do rekreacijskega območja z NBS zasnovo in z izboljšanimi mikroklimatskimi pogoji.

Udeležbo na dvodnevnem tečaju Na naravi temelječe rešitve v urbanističnem načrtovanju, je bila podprta s projektom Connecting nature, ki ga financira program Obzorje 2020 v sporazumu o dodelitvi sredstev Evropske unije št. 730222.

Literatura:

Cohen-Shacham, E., Janzen, C., Maginnis S., Walters, G. (2016): Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland, IUCN

Cortinovis, C. Geneletti, D. (2018): Mapping and assessing ecosystem services to support urban planning: a case study on brownfield regeneration. One Ecosyst (sneto 1.3.2020) https://oneecosystem.pensoft.net/articles.php?id=25477

Geneletti, D. (2011): Reasons and options for integrating ecosystem services in strategic environmental assessment of spatial planning, Ecosystem and people, 7(3).

Geneletti, D., Cortinovis, C., Zardo, L., Esmail, B. A. (2019): Planning for Ecosystem Services in Cities. In:  Applying Ecosystem Services to Support Planning Decisions: A Case Study, pages: 43–56. Springer International Publishing.

Training Course Nature based solutions in Urban planning: case study material (2020): Trento, ReNature, University of Trento.

Posner, S., McKenzie, E., Ricketts, T.H. (2016): Policy impacts of ecosystem services knowledge. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113 (7).

Zardo, L., Geneletti, D., Pérez-Soba, M., van Eupen, M. (2017) Estimating the cooling capacity of green infrastructures to support urban planning. Ecosystem Services 26: 225‑235. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.06.016

Avtor besedila: Živa Ravnikar

Čezmejna mobilnost

Slika: Čezmejna mobilnost
0 5976

Čezmejna mobilnost

Poziv za oddajo prispevkov na temo čezmejne mobilnosti

Projekt Interreg CROSSMOBY vabi strokovnjake k oddaji prispevkov na temo izzivov in trenutnega stanja s področja čezmejnega prometa in mobilnosti v EU.

Rok za oddajo predlogov prispevkov je podaljšan do 30. aprila 2020.

Prispevki bodo predstavljeni 22. in 23. oktobra 2020 v Benetkah.

Več informacij v priponki. 

Koronavirus - sprememba v delovanju UIRS

Slika: Koronavirus - sprememba v delovanju UIRS
0 5154

Koronavirus - sprememba v delovanju UIRS

Delo od doma

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom bo delo na UIRS do preklica potekalo od doma. Naši zaposleni so dosegljivi preko e-pošte.

Knjižnica UIRS

Slika: Knjižnica UIRS
0 4830

Knjižnica UIRS

Zaprtje knjižnice

Zaradi preventivnih ukrepov pri preprečevanju širitve okužbe s koronavirusom bo knjižnica UIRS do preklica zaprta. Izposojenemu gradivu bomo avtomatično podaljšali rok izposoje.


V primeru, da nujno potrebujete določeno gradivo nas lahko kontaktirate na vesnas@uirs.si ali na številko 031 581 528.

Moja ulica v mestu prihodnosti

Slika: Moja ulica v mestu prihodnosti
0 4635

Moja ulica v mestu prihodnosti

esejistični natečaj za osnovnošolce in dijake

Rok oddaje je 10. junij 2020

Spoštovani osnovnošolci in dijaki,

v skladu s tematiko mednarodne konference City Street4 (CS4) razpisujemo natečaj za najboljši esej z  naslovom Moja ulica v mestu prihodnosti / My street in the city of the future in vabimo mlade, da predstavite svoje ideje za ulico v bližnji ali daljni prihodnosti.

Mislite, da bodo naše ulice čiste, zelene, polne kolesarjev, pešcev in ljudi, ki svoj prosti čas preživljajo zunaj in  se družijo? Bodo morda ulice postale le javni prostori, ki jih bodo čistili roboti, ljudje pa jih bodo uporabljali le  za vožnjo z novimi samovozečimi ali celo letečimi vozili? Mislite, da lahko v prihodnosti nadzor z droni in  kamerami vpliva na navade ljudi na ulicah? Na kakšne načine lahko mladi prispevate k izboljšanju izgleda in  pomena ulic v prihodnosti?

 • Mednarodni natečaj je namenjen osnovnošolcem in dijakom med 10. in 18. letom starosti, ki bodo  tekmovali v dveh ločenih starostnih kategorijah (10 do 14 let in 15 do 18 let).
 • Esej je lahko napisan v slovenske ali angleškem jeziku in naj obsega vsaj 750 besed in ne več kot  1500 besed (največ do dve tipkani strani). Lahko je dopolnjen tudi z risbami ali skicami. 
 • Oddan mora biti v digitalni obliki (doc ali pdf formatu) preko spletnega portala konference City Street4 / Mestna ulica4 . Rok za oddajo je 10. junij 2020 do 23. ure.
 • Avtorji najboljših treh esejev iz vsake kategorije bodo osvojili nagrade, prva nagrada za vsako kategorijo je tablični računalnik. Najboljši prispevki bodo razstavljeni v septembru na mednarodni  konferenci v Ljubljani.
 • Več informacij o prijavi, rokih in pogojih najdete TUKAJ.


Želimo vam veliko razmišljujočih in ustvarjalnih trenutkov!

Upravljanje območij kulturne dediščine

Slika: Upravljanje območij kulturne dediščine
0 11227

Upravljanje območij kulturne dediščine

Izid 3. monografske publikacije Združenja ICOMOS Slovenije

Združenje ICOMOS Slovenije je izdal 3. monografsko publikacijo, ki se tokrat posveča aktualni temi Upravljanja območij kulturne dediščine. Predstavljena besedila se posvečajo specifičnim problematikam in jih obravnavajo v kontekstu ključnih tem kot so: pravni in administrativni temelji upravljanja območij kulturne dediščine, pristopi in politike upravljanja ter izzivi, ki jih prinaša kulturni turizem.

Jelka Pirkovič v uvodnem prispevku predstavlja sodobne koncepte upravljanja dediščine. Sledijo štirje prispevki o izzivih upravljanja dediščinskih območij v Sloveniji. Špela Spanžel nas seznanja z uveljavljanjem upravljanja UNESCO kulturne dediščine v Sloveniji, Nataša Kolenc pa o izzivih zasebno-javnega partnerstva pri obnovi stavbne dediščine. Prispevek Tomaža Goloba podaja teoretičen pregled participatornega upravljanja urbanih območij in ga sooča s primeri iz Slovenije. Vlasta Vodeb poroča o primerih dobrih praks tudi iz projekta BhENEFIT, povezanih z uporabo HBIM metod pri upravljanju in monitoringu zgodovinskih stavbnih območij.

Sledijo članki, ki ilustrirajo primere upravljanja dediščinskih območij zunaj Slovenije. Ton temu delu daje prispevek Helene Kendrick o izjemnem uspehu regeneracije Glasgowa na Škotskem. Glasgowu se je v tridesetih leth uspelo preleviti iz propadajočega industrijskega mesta v cvetočo kulturno prestolnico in center kreativnih industrij. Primer Mostarja in njegove povezanosti s kulturnim turizmom, ki mu je nov pospešek dal vpis na sezam svetovne dediščine, je predstavljen v članku Aide Idrizbegović Konič in Jasenke Čakarić. Monografsko publikacijo zaključuje zanimiv primer rudarskega mesta Almaden v Španiji – sestrskega mesta slovenske Idrije pri vpisu na seznam svetovne dediščine. Tukaj namreč zanesenjaki z vsakoletnim uprizarjanjem žive zgodovine razvijajo zavest lokalne skupnosti in obiskovalcev o pomenu dediščinskih vrednot kot najboljše popotnice za prihodni razvoj mesta in regije. Knjigo sta uredili Jelka Pirkovič in Sonja Ifko.


Več informacij: http://icomos.si/

Naročilo knjige: info@icomos.si

Ven za zdravje

Slika: Ven za zdravje
0 4012

Ven za zdravje

Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga

Pred kratkim je izšel priročnik Ven za zdravje: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. V njem zbrane vsebine so rezultat dela in spoznanj programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva (VEN ZA ZDRAVJE), ki ga je je izdelala strokovna skupina UIRS pod vodstvom krajinske arhitektke mag. Ine Šuklje Erjavec. Program je, z namenom pridobiti strokovno podporo za vključevanje v procese usmerjanja razvoja zdravega in kakovostnega bivalnega okolja in zagotavljanja prostorskih pogojev za aktivni življenjski slog prebivalcev, sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za obdobje 2017—2019, »Dober tek Slovenija« za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Gre za prvi slovenski celostni pristop povezovanja področij prostorskega načrtovanja in javnega zdravja, ki posebno skrb namenja ustvarjanju okolja, ki spodbuja telesno dejavnost za vse skupine prebivalstva. Njegov namen je utemeljiti pomen in možnosti povezovanja vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstaviti relevantne vidike načrtovanja ustreznih in privlačnih okolij za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij.

Priročnik obsega celovit pregled obravnavane tematike, od oblikovane vizije v dokumentih in resolucijah do izsledkov raziskav o zdravju prebivalstva v povezavi s telesno dejavnostjo in zelenimi površinami, o potrebah ljudi in vrstah telesne dejavnosti, ki so ključne za ohranjanje zdravja, o zelenih površinah mest in naselij, njihovi pojavnosti in funkcijah ter njihovem načrtovanju za doseganje ustrezne kakovosti. Poseben poudarek je na priporočilih za zagotavljanje kakovosti načrtovanja zelenih površin za strokovnjake na področju načrtovanja prostora in za občine.

Priročnik je v celoti na voljo na naši spletni strani.

Vljudno vabljeni k branju!

Nova številka Urbanega izziva

Slika: Nova številka Urbanega izziva
0 10893

Nova številka Urbanega izziva

Letnik 30, št. 2, december 2019

Nova številka Urbanega izziva prinaša 6 znanstvenih člankov domačih in tujih strokovnjakov s področja urbanizma, arhitekture in prostorskega načrtovanja. Članki prinašajo nova spoznanja o:  oblikovanju smernic za prenovo območij kulturne dediščine, dojemanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev, družbenih vidikih bivanja v varovanih soseskah, vlogi zelenih površin v mestih pri zmanjševanju učinkov toplotnega otoka, nosilni sposobnosti prostora za rekreacijo v primestnem območju ter spoznanja primerjalne analize fengšuiskih priporočil za arhitekturno oblikovanje.
 
Članki so v celoti dostopni na spletni strani Urbanega izziva v slovenskem in angleškem jeziku.

Lepo vabljeni k branju!

Foto natečaj »Mobilnostni rokenrol ulic / Streets’ Mobility Rock ’n’ Roll«

Slika: Foto natečaj »Mobilnostni rokenrol ulic / Streets’ Mobility Rock ’n’ Roll«
0 3959

Foto natečaj »Mobilnostni rokenrol ulic / Streets’ Mobility Rock ’n’ Roll«

Foto natečaj v okviru konference CS4

V okviru konference City Street 4, ki bo potekala v Ljubljani med 23. in 26. septembrom, se odpira foto natečaj “ Mobilnostni rokenrol ulic  - Streets’ Mobility Rock ‘n’ Roll“. Vabimo vse nadobudne fotografe in ljubitelje fotografije, da se pridružijo natečaju in sodelujejo s fotografijo in njenim podnapisom, ki prikažeta različne načine mobilnosti na ulicah sodobnih mest. Avtor naj si prizadeva zajeti prizor, kjer je prikazan več kot en način mobilnosti – fotografija naj prikazuje prepletenost različnih načinov mobilnosti v vsakdanjem življenju mestnih ulic. Več ljudi in načinov njihove mobilnosti na ulici, boljši rokenrol!

Več informacij o fotografskem natečaju v angleškem jeziku najdete TUKAJ, za informacije v slovenskem jeziku prosimo pišite na citystreet4@posta.uirs.si.  

Hkrati, bi vas radi spomnili, da se danes, 14.1. 2020, ob polnoči zaključuje rok za oddajo izvlečkov, zato vas vabimo, da jih pravočasno oddate.

Organizacijski odbor konference CS4

Prijavi se na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti

Slika: Prijavi se na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti
0 3339

Prijavi se na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti

Sreda, 12. februar je dan 4. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti. Konferenca se bo odvijala v Austria Trend Hotelu, na Dunajski cesti 154 v Ljubljani, od 8.30 do 15.15 ure.

Osrednja tema letošnje konference je integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Poleg osrednje teme, se bomo na delavnicah dotaknili tudi drugih aktualnih vsebin od Evropskega tedna mobilnosti, Zakona o trajnostni mobilnosti in do prenove nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Število mest je omejeno.

Na delavnico se lahko prijavite TUKAJ.

Prijavite se lahko najkasneje do ponedeljka, 3. 2. 2020, do 12h.


AGENDA 4. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti

Dostopnost in upravljanje historičnih urbanih območij

Slika: Dostopnost in upravljanje historičnih urbanih območij
0 3287

Dostopnost in upravljanje historičnih urbanih območij

Projekt BhENEFIT

V projektu BhENEFIT zagovarjamo celovit pristop k upravljanju grajene stavbne dediščine (Historic Built Areas-HBA), pri se čemer upošteva širok spekter med sabo povezanih vidikov, ki zadevajo tako dnevno vzdrževanje kulturne dediščine, prostorsko načrtovanje in lokalno okolje. Zagotavljanje dostopnosti do dediščine sodi med principe celostnega ohranjanja dediščine. Celovito načrtovanja prostora teži k načrtovanju ureditev, ki dvigajo kvaliteto življenja v historičnih jedrih z ustreznim dostopom do družbene in gospodarske javne infrastrukture. Ob zaključevanju projekta BhENEFIT tudi v Sloveniji organiziramo serijo dogodkov.

Tako je Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija organizirala seminar na temo dostopnosti historičnih urbanih območij v povezavi s pilotnim območjem v Idriji (UNESCO). Seminar je vodila dr. Vlasta Vodeb z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. V seminarju smo preko dobrih in slabih praks iz tujine in Slovenije predstavili, kaj pomeni dostopnost s širšega vidika in kako vpliva na vsakdanje življenje v historičnih urbanih območij. V razpravi smo se spraševali o možnostih in ovirah uvajanja dostopnosti na pilotnem območju v Idriji, ki je kot UNESCO dediščina deležna posebnega varstva.


Več o projektu TUKAJ.

Voščilo

Slika: Voščilo
0 3648

Voščilo

Vesele praznike in srečno novo leto 2020


Spremenjen delovni čas knjižnice UIRS

Slika: Spremenjen delovni čas knjižnice UIRS
0 3723

Spremenjen delovni čas knjižnice UIRS

Praznični delovni čas

OBVESTILO!

V času praznikov, bo knjižnica delovala s spremenjenim delovnim časom in sicer;

24. 12 od 9.00 do 13.00

27. 12 od 8.00 do 11.00

31. 12 od 8.00 do 11.00

Hvala za razumevanje!

Začelo se je izvajanje projekta OpenSpaceAlps

Slika: Začelo se je izvajanje projekta OpenSpaceAlps
0 10834

Začelo se je izvajanje projekta OpenSpaceAlps

Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja

OpenSpaceAlps – Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja – je eden od petnajstih projektov, odobrenih na četrtem razpisu programa INTERREG V B za Območje Alp. Prostorsko se nanaša na alpski prostor in na območje, ki ga zajema EUSALP - Strategija EU za alpsko regijo. V izvajanje projekta je vključenih sedem ustanov iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije. Partner iz Slovenije je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Poglavitni cilj projekta OpenSpaceAlps je prispevati k trajnostnemu razvoju alpskega prostora z ohranjanjem okoljsko in naravno visoko vrednih delov odprtega prostora. V alpskih dolinah se obseg odprtega prostora zmanjšuje zaradi širjenja naselij in prometnih površin, na višje ležečih območjih pa ta prostor pogosto razvrednotijo infrastrukture, povezane z gozdarsko, kmetijsko in turistično dejavnostjo. V projektu si prizadevamo spodbuditi procese, ki vodijo k uvajanju novih pristopov v prostorskem načrtovanju v alpskih državah, in za jačanje upravljanja s prostorom na transnacionalni ravni.

Začetni sestanek partnerjev projekta je potekal v Altenmarktu v Avstriji 5. in 6. novembra 2019. Razen dogovarjanja o prvih korakih pri izvajanju projekta je program sestanka zajemal tudi predstavitev razvoja orodij za načrtovanje odprtega prostora v Zvezni deželi Salzburg in v drugih avstrijskih deželah, na Bavarskem in v Švici.

Za dodatne informacije o projektu, prosimo, stopite v stik s predstavnikom vodilnega partnerja, Salzburškega inštituta za regionalno načrtovanje in stanovanja, Philippom Veselyjem (+43 662 623 455/29, E-mail), ali s predstavnikom Urbanističnega inštituta Republike Slovenije Andrejem Guličem (+386 1 420 1317, E-mail ).

                                                                                           

Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti!

Slika: Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti!
0 3013

Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti!

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost, ki je nastala v sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis in informacijska točka slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam in strokovnjakom, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Želite biti vključeni in informirani o bodočih dogodkih in novostih na tem področju?

Naročite elektronski povzetek aktualnih novic, praks in razpisov.

Projekt BhENEFIT

Slika: Projekt BhENEFIT
0 3703

Projekt BhENEFIT

Urbani sprehod po mestnem jedru v Idriji

V obdobju okoljskih, gospodarskih in socialnih vprašanj, je vzdržnost postala pomembna tema za sodobno varstvo dediščine, ki presega zaščito zgolj posameznih stavb, ampak upošteva prostorske celote in vrednote kulturnega okolja. Trajnostno upravljanje stavbne dediščine mora ustrezati sodobnim potrebam spreminjajočega se sveta. V projektu BhENEFIT zagovarjamo celovit pristop k upravljanju historičnih urbanih območij (Historic Built Areas-HBA), pri se čemer upošteva širok spekter med sabo povezanih vidikov, ki zadevajo tako dnevno vzdrževanje kulturne dediščine, prostorsko načrtovanje in lokalno okolje.

Ob zaključevanju projekta BhENEFIT tudi v Sloveniji organiziramo serijo dogodkov.

V oktobru sta Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Urbanistični inštitut republike Slovenije organizirala urbani sprehod po mestnem jedru v Idriji. Sprehod je bil namenjen spodbujanju aktivnega vključevanja prebivalcev in drugih uporabnikov mestnega jedra v urejanje mestnega prostora. Sodelovale so institucije, ki upravljajo s stavbno dediščino na tem območju, izvajalci storitev in upravljavci, tisti, ki v mestnem jedru bivajo, ustvarjajo, se družijo ali so kako drugače aktivni, kot tudi vsi tisti, ki bdijo nad razvojem tega dela mesta ali se zanj še posebej zanimajo.

Tema sprehoda je bil pogovor o kulturni dediščini v mestnem jedru in načini, kako ljudje uporabljajo mesta. Dogodek sta vodila g. Cveto Koder in dr.Vlasta Vodeb. Na sprehodu smo se spraševali o prilagojenosti historičnih objektov sodobnim rabam in potrebam, predvsem pa o dostopnosti objektov za ljudi s posebnimi potrebami.

Več o projektu TUKAJ.

Knjižice z informacijami za priseljence

Slika: Knjižice z informacijami za priseljence
0 3712

Knjižice z informacijami za priseljence

Knjižnice z osnovnimi informaciji o občinah Jesenice, Postojna in Kamnik

Knjižice z informacijami za priseljence "Jesenice, moj novi dom", "Kamnik, moj novi dom" in "Postojna, moj novi dom" smo pripravili kot eno od pilotnih aktivnosti v okviru projekta PlurAlps:  Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp (program INTERREG Območje Alp).

Prinašajo osnovne informacije o razpoložljivih storitvah na področju sociale, zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, učenja slovenščine, pomoči pri sporazumevanju ter informacije o kulturnih, športnih in društvenih dejavnostih v lokalnem okolju vsake od treh pilotnih občin.

S knjižicami želimo priseljencem olajšati prve korake v novem okolju in jih spodbuditi, da se vanj dejavno vključijo. Pripravljene so za občine Jesenice, Kamnik in Postojna, ki so se dejavno  odzvale našemu povabilu, da se vključijo v projekt in da z izvedbo pilotnih aktivnosti prispevajo k bolj vključujočemu okolju za priseljence.

Informativne knjižice so pripravljene v štirih jezikih in sicer: v albanskem, angleškem, bosanskem in makedonskem. Brezplačni tiskani izvodi so na voljo pri ponudnikih storitev (centri za socialno delo, upravne enote, zdravstveni domovi, ljudske univerze…) v posameznih občinah.  


Knjižice lahko prelistate TUKAJ. 

Izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove - izobraževanje za izdelovalce

Slika: Izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove - izobraževanje za izdelovalce
0 3827

Izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove - izobraževanje za izdelovalce

Izobraževanje v sklopu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE

Sreda, 4. decembra 2019 na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru

Spoštovani,

V sklopu projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE bo v sredo, 4. decembra 2019, na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Krekova ulica 2, Maribor potekalo brezplačno izobraževanje izdelave mobilnostih načrtov za ustanove.

Osvojeno znanje boste lahko uporabili pri upravljanju mobilnosti in dostopnosti voznega parka ter kot del poslovne strategije ustanove spodbujali alternativne načine potovanja in izboljšali zdravje zaposlenih. Mobilnostni načrt je lahko pomemben strateški dokument, saj bi njegovo izvajanje pomenilo dolgoročno konkurenčno prednost, hkrati pa prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, kar je zaveza tako države kot tudi gospodarskih subjektov, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti.

Program izobraževanja je v priponki.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi PRIJAVA NA DOGODEK

Za več informacij pa lahko pošljete sporočilo na care4climate.fgpa@um.si

Interierji v obdobju art nouveauja; Raziskovanje, prenova in dostopnost

Slika: Interierji v obdobju art nouveauja; Raziskovanje, prenova in dostopnost
0 3124

Interierji v obdobju art nouveauja; Raziskovanje, prenova in dostopnost

Mednarodni simpozij

Bruselj; CIVA in Palača Akademije, 29. – 30. september 2019

Réseau Art Nouveau Network (RANN) - mednarodna mreža za raziskovanje, varovanje in valorizacijo dediščine art nouveauja, praznuje dvajset let svojega obstoja.

Ob tej priložnosti Urban.brussels in RANN v sodelovanju s Hortovim muzejem in Centrom za moderno arhitekturo CIVA gostijo mednarodni simpozij, posvečen tematiki interiejev v obdobju art nouveauja (The interiors of Art Nouveau period: analyse, restore, make accessible), ki bo potekal 29. in 30. novembra 2019 v Centru za moderno arhitekturo CIVA in v palači Akademije (Palais des Academies,  Bruxelles).

Najpomembnejša cilja mreže RANN sta raziskovanje in poglabljanje znanja o novi umetnosti. Medtem ko si dediščino artnouveauja vsakdo lahko ogleda z ulice in artnouveaujevske fasade krasijo številna evropska mesta, pa notranjščine tako v akademski svetu kot pri širši publiki odpirajo vrsto vprašanj o njihovi dostopnosti, njihovem poznavanju in načinih občutljive obnove, ki jo zahtevajo. 

Tematika artnouveaujevskih notranjščin na ravni cele Evrope doslej še ni bila znanstveno raziskana; namen tega simpozija je predstaviti različne  raziskovalne prakse, primerjati poznavanje, načine ohranjanja in vrednotenje artnouveaujevskih interierjev ter določiti nove raziskovalne izzive.

Program simpozija in ostale praktične informacije si lahko ogledate TUKAJ.

Spremljevalni  program ogledov povezanih z notranjščinami  in bruseljsko dediščino art nouveauja dobite TUKAJ.

Registracija za člane RANN je brezplačna.


RSS
First34568101112Last

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top